Pha phòng thủ xuất thần của Hans Kristian Vittinghus

[wp_news_ticker_benaceur_short_code] [Video] Pha phòng thủ xuất thần của Hans Kristian Vittinghus trước Lee Chong Wei Trong mùa giải Yonex US mở rộng 2015, pha phòng thủ xuất thần của Hans Kristian Vittinghus trước Lee Chong Wei đã…